Упис на Факултет

Правни факултет у Нишу уписује на основне академске студије права године 600 студената, и то:

- 280 студената који се финансирају на терет буџета и
- 320 студената који плаћају школарину.


УСЛОВИ УПИСА:

Право уписа на Факултет имају домаћи и страни држављани под условима утврђеним Законом и Статутом Правног факултета у Нишу.

У прву годину основних студија може се уписати лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању.

У прву годину студија може се, без полагања пријемног испита, уписати и лице које има високо образовање, у статусу студента који плаћа школарину.

Странац се може уписати у прву годину основних студија под истим условима као и домаћи држављанин, ако је извршена нострификација његових средњошколских сведочанстава стечених у иностранству, ако је здравствено осигуран и влада српским језиком.

Проверу знања српског језика обавља комисија коју образује декан Факултета.

Странац плаћа школарину, осим ако међународним споразумом није другачије одређено.

Кандидат који конкурише за упис у прву годину основних студија полаже пријемни испит из Српског језика и Историје, по програму гимназије.

Редослед кандидата за упис у прву годину основних студија, утврђује се на основу општег успеха постигнутог у претходном образовању и резултата постигнутог на пријемном испиту.

 

 

АРХИВА - УПИС СТУДЕНАТА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

АРХИВА - УПИС СТУДЕНАТА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

АРХИВА - УПИС СТУДЕНАТА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

АРХИВА - УПИС СТУДЕНАТА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ

АРХИВА - УПИС СТУДЕНАТА ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ

АРХИВА - УПИС СТУДЕНАТА ЗА ШКОЛСКУ 2012/2013. ГОДИНУ

АРХИВА - УПИС СТУДЕНАТА ЗА ШКОЛСКУ 2011/2012. ГОДИНУ

АРХИВА - УПИС СТУДЕНАТА ЗА ШКОЛСКУ 2010/2011. ГОДИНУ

АРХИВА - УПИС СТУДЕНАТА ЗА ШКОЛСКУ 2009/2010. ГОДИНУ

АРХИВА - УПИС СТУДЕНАТА ЗА ШКОЛСКУ 2008/2009. ГОДИНУ