Мени

Сазнајте више о предметима које ћете учити


СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

Основне академске студије трају 4 године (8 семестара). Реализују се према новом студијском програму, акредитованом 2020. године, који је креиран тако да омогућава стицање најзначајнијих знања и савладавање вештина неопходних правнику, и да, истовремено, олакша и убрза студирање.

Поред обавезних, постоји широка листа изборних предмета, што вам даје могућност да бирањем предмета самостално креирате свој образовни профил, према вашим афинитетима и интересовањима.

Завршетком студија остварујете 240 ЕСПБ бодова и стичете звање „дипломирани правник“

Након завршетка основних академских студија права, дипломирани студенти, уколико желе, на Правном факултету у Нишу могу уписати мастер студије. Факултет је 2020. године добио акредитацију за два мастер студијска програма: општи мастер права и мастер права - унутрашњи послови. Амбициозни студенти који окончају мастер студије могу на Правном факултету у Нишу уписати доктроске студије и стећи научни степен доктора права.

Током основних академских студија права студент мора савладати градиво из 22 обавезна предмета и 8 изборних предмета. Поред тога, студент има обавезу да обави стручну праксу на другој и трећој години, као и да савлада једну од предвиђених вештина на четвртој години студија.


СТУДЕНТИ КОЈИ СУ ПРВУ ГОДИНУ УПИСАЛИ У СТАТУСУ САМОФИНАНСИРАЈУЋЕГ СТУДЕНТА, СТИЧУ ПРАВО ДА БУДУ УПИСАНИ НА ТЕРЕТ БУЏЕТА У СВАКУ НАРЕДНУ ГОДИНУ СТУДИЈА, УКОЛИКО ОСТВАРЕ ПОТРЕБАН БРОЈ БОДОВА (60, ОДНОСНО 48 ЕСПБ).
ПРВА ГОДИНА
Предмети I семестра ЕСПБ
Увод у право 9
Римско право 7
Историја права 8
Основи економије 7
УКУПНО 31
Предмети II семестра ЕСПБ
Уставно право 10
Страни језик* 7
Изборни предмет** 6
Изборни предмет** 6
УКУПНО 29
*Студент бира Енглески, Немачки, Руски или Француски језик.
** Студент бира два од следећа три предмета:
 1. Основи социологије са социологијом права
 2. Уставна историја Србије
 3. Методи решавања спорова
ДРУГА ГОДИНА
Предмети III семестра ЕСПБ
Увод у грађанско и Стварно право 10
Управно право 10
Кривично право 10
УКУПНО 30
Предмети IV семестра ЕСПБ
Међународно јавно право 8
Породично право 7
Изборни предмет*** 6
Изборни предмет*** 6
Стручна пракса 3
УКУПНО 30
*** Студент бира два од следећа три предмета:
 1. Политички систем
 2. Правна медицина
 3. Економска политика
ТРЕЋА ГОДИНА
Предмети V семестра ЕСПБ
Кривично процесно право 10
Облигационо право 10
Јавне финансије и финансијско право 7
УКУПНО 27
Предмети VI семестра ЕСПБ
Радно и социјално право 10
Наследно право 8
Криминологија 7
Изборни предмет* 6
Стручна пракса 2
УКУПНО 33
* Студент бира један предмет са следеће листе:
 1. Филозофија права
 2. Право животиња
 3. Уговорно потрошачко право
 4. Алтернативно збрињавање деце
 5. Међународно хуманитарно право
 6. Виктимологија
 7. Правне студије рода
 8. Међународно кривично право
 9. Пореско право
 10. Пословне и банкарске финансије
 11. Берзанско право и пословање
 12. Право страних инвестиција
 13. Јавно-приватна партнерства
 14. Банкарско право и право хартија од вредности
 15. Изборно право
 16. Медијско право
 17. Енглески језик струке 1
ЧЕТВРТА ГОДИНА
Предмети VII семестра ЕСПБ
Грађанско процесно право 10
Трговинско право 10
Право интелектуалне својине 7
УКУПНО 27
Предмети VIII семестра ЕСПБ
Међународно приватно право 8
Међународно трговинско право 8
Основи права ЕУ 5
Изборни предмет** 6
Изборни предмет** 6
УКУПНО 33
** Студент бира два предмета са следеће листе:
 1. Савремене демократије
 2. Права личности
 3. Право накнаде неимовинске штете
 4. Право и пракса медијације
 5. Арбитражно право
 6. Међународно породично право
 7. Пенологија
 8. Криминалистика
 9. Прекршајно право
 10. Буџетско право
 11. Економска анализа права
 12. Право потрошача
 13. Право спољне трговине
 14. Интелектуално стваралаштво у информатичком друштву
 15. Дисциплинско право
 16. Уставно судство
 17. Право локалне самоуправе
 18. Право Међународне организације рада
 19. Енглески језик струке 2
 20. Наука о управљању са правном информатиком
 21. Клиничко правничко образовање