Prof. dr Dejan Vučetić


Prof. dr Dejan Vučetić, Associate Professor
(Sarajevo, 26.09.1974.)

Pravni fakultet u Nišu upisao je 1994. godine, a diplomirao je 2000. godine sa prosečnom ocenom 9,11. Magistarsku tezu pod nazivom "Lokalna samouprava u Engleskoj sa osvrtom na primenu informacione tehnologije", odbranio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu, 31. januara 2007. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Decentralizacija u kontinentalnim pravnim sistemima" odbranio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu, 12. aprila 2012. godine. Nakon diplomiranja bio je zaposlen u AIK Banci A.D. Niš. Na Pravnom fakultetu u Nišu od 2002. godine radi kao Teaching Assistant-pripravnik, a od 2007. godine kao Teaching Assistant. Član je redakcije naučnog časopisa Facta Universitatis – Series Law and Politics Univerziteta u Nišu.


Autor je dve, koautor šest monografija i dvadesetosam naučnih i stručnih radova. U toku karijere stručno se usavršavao na Pravnom fakultetu u Skoplju (Makedonija), Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti (Mađarska), Pravnom fakultetu u Novgorodu (Rusija), Saveznoj akademiji za javnu upravu u Beču (Austrija), Pravnom fakultetu u Salczburgu (Austrija) i Međunarodnom udruženju škola i instituta za upravu u Rimu (Italija). Koordinator je za saradnju Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu sa Mrežom pravnih fakulteta Jugoistočne Evrope – SEELS. Sarađivao sa Kancelarijom Nacionalnog saveta Vlade Republike Srbije za decentralizaciju i Stalnom konferencijom gradova i opština Srbije.

  • BIBLIOGRAPHY
  • PARTICIPATION IN PROJECTS
  • PROFESSIONAL TRAINING

CONTACT INFO:

Office 19, III floor
Phone: 018 500 235
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Consultation: Monday: 8-10h, Thursday: 8-10h