Prof. dr Maja Nastić


Prof. dr Maja Nastić, Associate Professor
(Leskovac, 28.08.1978.)

Maja Nastić diplomirala je na Pravnom fakultetu u Nišu 15.04.2002.godine. Na Pravnom fakultetu u Nišu radi od 2004. godine. Za saradnika za užu javno-pravnu naučnu oblast na Pravnom fakultetu u Nišu, izabrana je 2004. godine. Magistarsku tezu pod nazivom "Zaštita izbornog prava - ustavnopravni aspekt", odbranila je sa odlikom na Pravnom fakultetu u Nišu, 31. oktobra 2008. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom "Ustavnopravni osnov primene Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u postupku pred nacionalnim ustavnim sudovima" , odbranila je sa odlikom na Pravnom fakultetu u Nišu 11.05.2012. godine.


U svojoj profesionalnoj karijeri, dr Maja Nastić objavila je 6 članaka. Učestvovala je i učestvuje na 3 projekta.

  • BIBLIOGRAPHY
  • PARTICIPATION IN PROJECTS
  • PROFESSIONAL TRAINING

CONTACT INFO:

Office 12, II floor (Aneks)
Phone: 018 500 253
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Consultation: Monday: 10:30-12:30h, Thursday: 08-10h