Електронске базе и конзорцијуми

У циљу остваривања веће ефикасности у раду, библиотеке се организују у конзорцијуме, као савремени облик међубиблиотечке сарадње. Циљ удруживања је изградња узајамних каталога, заједничко коришћење електронских извора и услуга, едукација и набавка електронских извора.

Услуге које пружају конзорцијуми су:
- приступ електронским часописима, базама података и
- преузимање пуног текста чланака.

   eIFL (Electronic Information for Libraries) 

eIFL је непрофитна организација под холандском управом која има за циљ да земљама у транзицији обезбеди приступ базама података које садрже чланке из часописа у виду пуног текста. У овај пројекат укључено је преко 2.000 библиотека у око 60 земаља. Србија је члан од 2002. године.

   KoBSON - Конзорцијум библиотека
Србије за обједињену набавку
 КоBSON je нови облик организовања библиотека Србије, чије формирање је почело 2001. године на иницијативу Народне библиотеке Србије, Библиотеке Матице српске, Библиотеке САНУ и универзитетских библиотеке у Београду, Нишу и Крагујевцу.Циљеви удруживања у КоBSON су:
- набавка страних научних информација,
- прелазак са штампаних издања на електронска и
- унапређење приступа електронским публикацијама.

Конзорцијум омогућава коришћење електронских извора преко посебне web странице Центра за научне информације и рефералну делатност Народне библиотеке Србије. Систем претплате финансира Министарство за науку, технологије и развој Републике Србије. На располагању је око 14.000 часописа који су доступни у преко 20 сервиса.

Преко Конзорцијума за обједињену набавку најчешће се користе: 

     EBSCO - Bibliographic and Full-tex Databases - база података која омогућава претраживање из 14.800 часописа и преузимање пуног текста из 6.935 часописа претежно из друштвених наука и медицине
     
 

Cambridge University Press 

     
   Emerald - база података која обједињује 166 електронских часописа из области економије, менаџмента, библиотекарства, техничких дисциплина
     
 

Oxford University Press 

     
  JStore - база података која садржи 358 часописа из области језика и књижевности, географије, економије, права и социологије
     
  

Sage 

     
     HeinOnline - највећа правна база података преко које се може претражити 787 часописа. Поред новијих бројева, омогућен је приступ и старијим годиштима часописа. Такође су доступне и поједине књиге из правне области, као и регулативе и друга правна акта.
     
    

Blackwell 

     
    

Springer 

 

  

Digital Object Identifier (DOI) - Репозиторијум који садржи чланке водећих научних часописа у Србији