Комисија за односе са студентима

Комисија за односе са студентима је стална комисија Одбора за квалитет, која има укупно пет (5) чланова, и то:

− једног члана из реда наставника,
− једног члана из реда сарадника,
− студента-продеканa,
− шефа службе за студентска питања,
− једног студента дипломских академских студија (студент-саветник).

Чланове Комисије из реда наставника и сарадника именује декан, на предлог Одбора за квалитет.

Члана Комисије из реда студената дипломских студија именује декан, на предлог Студентског парламента.

Мандат чланова Комисије који се именују траје три године, изузев мандата студента-саветника, који траје једну годину. Нико не може бити именован за члана Комисије више од два пута узастопно.

Начин рада и одлучивања Комисије ближе се уређују Пословником о раду Комисије за односе са студентима, који доноси Одбор.

Комисија за односе са студентима:

 1. организује оријентационо-мотивациони програм за студенте прве године академских и струковних студија,
 2. припрема брошуре, водиче и друге информативне материјале намењене студентима,
 3. стара се о доступности података од јавног интереса и о информисању јавности о студијама и Факултету,
 4. предлаже декану ЕСПБ саветника, прати и оцењује његов рад,
 5. организује програм информисања студената о стандардима квалитета, поступцима за обезбеђење квалитета и анкетирању студената,
 6. расправља о свим питањима од значаја за рад студента и студентских организација на Факултету,
 7. предлаже Одбору мере за превазилажење уочених проблема,
 8. пружа организациону и техничку помоћ у спровођењу избора за Студентски парламент,
 9. одржава периодичне састанке (најмање једном месечно, осим у јулу и августу) са представницима Студентског парламента,
 10. одржава заједничке састанке са представницима студентских организација, на предлог студентске организације, Студентског парламента, декана и
 11. продекана Факултета,
 12. одржава ванредне састанке са представницима Студентског парламента и студентских организација, на захтев Студентског парламента, студентске
 13. организације, Одбора за квалитет, декана Факултета и на сопствену иницијативу,
 14. предлаже Одбору програме за превазилажење тешкоћа студената у учењу,
 15. стара се о обезбеђивању адекватних услова студирања и рада на Факултету и предлаже Одбору мере за унапређивање услова студирања за студенте са инвалидитетом, и
 16. подноси тромесечни и годишњи извјештај о раду Одборa за квалитет.

Чланови Комисије за односе са студентима:

 1. Проф. др Новак Крстић,
 2. Саво Вешковић, сарадник у настави,
 3. Милица Здравковић, студент продекан,
 4. Кристина Младеновић, шеф Службе за наставу и студентска питања
 5. Неда Јовановић, бр. индекса 049/20.