Центар за јавне политике Европске уније

 
 
Центар за јавне политике Европске уније је организациона јединица Универзитета у Нишу и Правног факултета у Нишу, без својства правног лица. Центар је формиран као исход TEMPUS пројекта Развој тренинга за јавне политике ЕУ у контексту европских интеграција (Development of Policy-Oriented Training Programmes in the Context of the European Integration; skr. DEPOCEI). Центар се налази на 3. спрату Правног факултета у Нишу (Трг Краља Александра 11).
 
 
Органи Центра су Савет, управник и заменик управника. Чланове Савета именује Сенат Универзитета у Нишу, од којих три члана на предлог Наставно–научног већа Правног факултета, а два члана на предлог ректора. Управника и заменика управника Центра именује ректор, на предлог декана Правног факултета.
 
Задаци Центра су:
• подизање истраживачких капацитета наставника, истраживача и сарадника у области јавних политика Европске уније;
• развој програма обука јавних службеника, привредних предузетника и организација цивилног друштва у областима секторских политика Европске уније;
• подршка државним институцијама у процесу придруживања Европској унији;
• подстицање различитих облика сарадње између Универзитета и привреде и друштва;
• подизање нивоа свести, разумевања и знања у Републици Србији о јавним политикама Европске уније и њиховом утицају на унутрашњи правни поредак Републике Србије.
 
Активности Центра су:
• Организовање обука и пружање стручне помоћи из области секторских политика Европске уније;
• Издавачка делатност:
   - издавање књига, брошура и других публикација,
   - издавање часописа и сличних периодичних издања;
• Библиотечка делатност;
• Документационо-информациона делатност.
 
 
Норматива Центра: