ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕПрема Закону о високом образовању ("Сл. гласник РС", бр. 76/2005) за пријаву и одбрану докторске дисертације предвиђени су следећи услови


 1. МАКСИМОВИЋ Небојиша, Административно-територијална организација и локална самоуправа у Видовданском уставу,
  2023, 385 стр.,
  Sig. III-2389, inv. 32940.

 2. МИТИЋ Сара, Contractus consensuales у римском праву и праву Краљевине СХС : упоредноисторијски аспект и рефлексије у савременом праву,
  2023, 439 стр.,
  Sig. III-2390, inv. 32942.

 3. ТРАЈКОВИЋ Томислав, Тероризам кроз историју са освртом на отмице ваздухоплова у периоду Хладног рата,
  2023, 367 стр.,
  III 2449/ИН: 000033091.

 4. ДРАГИЋЕВИЋ Марија, Правни положај запослених у случају промене послодавца,
  2022, 567 стр.,
  СИГ III 2308/ Инв. 32559.

 5. ЂОРЂЕВИЋ АЛЕКСОВСКИ Сања, Однос између међународног јавног права и права Европске уније,
  2022, 541 стр.,
  СИГ III 2309/ИНВ. 32560.

 6. МИЛОШЕВИЋ Милена, Материјални и процесни услови за заснивање односа родитеља и детета у савременом породичном праву,
  2022, 315 стр.,
  СИГ III 2328/ИНВ: 000032712.

 7. БЛАГОЈЕВИЋ Андреј, Правно уређење јавних медијских сервиса,
  2021, 278 lst.,,
  Сиг: III 2251/Инв: 000032059.

 8. СТОЈАНОВИЋ Стефан, Православље и Српска православна црква у Душановом законику,
  2021, 240 лст.,,
  Сиг III 2248/Инв: 000032040.

 9. ЂОКИЋ Ивана, Наследноправна сингуларна сукцесија на основу закона,
  2021, 402 лст.,,
  СИГ: III 2387 ИНВ: 000032908.

 10. СТАНКОВИЋ Милица, Криминолошка димензија прогањања и друштвени одговори,
  2021, 304 стр.,
  III 2311, ИНВ: 32565.

 11. ПЕТРОВИЋ Данијела, Економска анализа накнаде нематеријалне штете у парничном поступку,
  2020, 327 стр.,
  Сиг: III 2168/ Инв: 31697.

 12. ЂУКИЋ Мирјана, Споразум о сведочењу окривљеног код кривичних дела организованог криминала,
  2020, III-2166,
  .

 13. НАРАНЧИЋ Мане, Владавина права као систем правно-моралних вредности–правно-теоријски аспект,
  2020, 208 стр.,
  III-2142 31522.

 14. МАТИЈАШЕВИЋ Мартин, Закон о заштити јавне безбедности и поретка из 1929. године у Краљевини Југославији - правни, политички и безбедносни аспекти,
  2020, 300 стр.,
  Сиг: III-2203/Инв: 000031886.

 15. МИЛЕНКОВИЋ Невена, Правна средства у управном спору,
  2020, 422 стр.,
  Сиг: III 2228/Инв: 31956.

 16. ИЛИЋ АНТАНАСИЈЕВИЋ Анита, Ублажавање казне у Републици Србији,
  2020, 444 стр.,
  СИГ: III 2312, Инв: 32567.

 17. ВУЧКОВИЋ Милица, Грађанскоправни аспект заштите од прекомерних имисија,
  2019, 408 листова,
  Сиг. III 2091/Инв. 31261.

 18. САВИЋ Неда, Екофеминистички аспект зелене криминологије,
  2019, 383 листа,
  Сиг. III 2092/Инв. 31287.

 19. ЗАВОЂА Наташа, Државна управа у поступку закључивања колективних уговора у јавном сектору,
  2019, 369 листова,
  Сиг. III 2093/Инв. 31296.

 20. СТЕВАНОВИЋ Кристина, Поступак пред Међународним центром за решавање инвестиционих спорова (ICSID) као функционално апелациони систем,
  2019, 351 лист,
  Сиг. III 2094/Инв. 31303.

 21. РИСТИЋ-ВЕЗЕНКОВИЋ Мирјана, Положај јавног тужиоца у реформисаном кривичном поступку Србије,
  2019, 389 str.,
  Сиг: III-2191/Инв:000031814.

 22. ТОШИЋ Данијела, Савремени концепт насиља над женама,
  2019, 448 стр.,
  СИГ: III 2310, ИНВ: 32564.

 23. НИКОЛИЋ Гордана, Д., Кривична дела изнуде,
  2018, 386 листова,
  Сиг: III - 2065/Инв. 31148.

 24. ЗДРАВКОВИЋ Урош, И., Остваривање дистрибутивне правде у систему решавања спорова пред Светском трговинском организацијом,
  2018, 387 листова,
  Сиг: III - 2066/Инв. 31149.

 25. ИЛИЋ Иван, Б., Испитивање чињеничне основе кривичне пресуде,
  2018, 473 листа,
  Сиг: III - 2063/Инв. 31146.

 26. ФИЛИПОВИЋ Зоран Ј., Управни уговор као институт јавне управе,
  2017, 476 стр.,
  Сиг: III 1939 / инв. 30117.

 27. ПРИЦА Милош, Експропријација као правни институт,
  2017, 361 лст.,
  Сиг: III 1935 / инв. 30106.

 28. АВДИЋ Селведин, З. Казна као криминалнополитичка мера у сузбијању малолетничке делинквенције,
  2017, 303 листа,
  Сиг: III - 2067/Инв. 31150.

 29. ВУЈОВИЋ Ранка, В., Поступак за лишење родитељског права,
  2017, 346 листова,
  Сиг: III - 2071 /Инв. 31154.

 30. ФИЛИПИЋ Горан, Р. , Увиђај у кривичном процесном праву Босне и Херцеговине,
  2017, 320 листова,
  Сиг: III - 2068 /Инв. 31151.

 31. ПАПОВИЋ МИЛАДИНОВИЋ Јелена, О., Заштита права лица лишених слободе у пенитенцијарним установама у Републици Србији,
  2017, 414 листова,
  Сиг: III - 2064/Инв. 31147.

 32. СТАРЧЕВИЋ Јелена, М., Решавање у управним стварима у високом образовању,
  2017, 272 листа,
  Сиг: III - 2070/Инв. 31153.

 33. УКИЋ Нихад, Одбрана сиромашних у кривичном поступку,
  2017, 399 листова,
  Сиг. III 2094/Инв. .

 34. БОГОЈЕВИЋ Раде С., Основне криминолошке карактеристике и пенолошка обележја учинилаца имовинског криминалитета,
  2016, 335 лст.,
  Сиг: III 1938 / инв. 30116.

 35. ВИЛИЋ Вида М., Повреда права на приватност злоупотребом друштвених мрежа као облик компјутерског криминалитета,
  2016, 535 лст.,
  Сиг: III 1937 / инв. 30115.

 36. ЈОСИМОВСКИ Александар Г., Узајамна правна помоћ у пореским стварима,
  2016, 425 стр.,
  СИГ: III 1882 ИНВ: 29785.

 37. ЖИВКОВИЋ Мирко М., Кривичноправна заштита полне слободе малољетника,
  2016, 442 лст.,
  СИГ: III 1881 ИНВ: 29784.

 38. ТАСИЋ Анђелија, Поступак у парницама за заштиту од дискриминације,
  2016, 396 стр.,
  Сиг: III 1914 / инв. 29954.

 39. ПАЈИЋ ШАВИЈА Сандра, Ђ., Уставни суд и спорови о сукобу надлежности,,
  2016, 268 листова,
  Сиг: III - 2069/Инв. 31152.

 40. МИТРОВИЋ Коста, Д., Правна држава као идеја и етичка вредност и њен залазак,
  2016, 272 листова,
  Сиг: III - 2072/Инв. 31155.

 41. ЦОКОВИЋ Сабахудин, Кривична дела злоупотребе опојних дрога,
  2015, 338 лст,
  Инв: 29467 / Сиг: III-1809.

 42. ЦВЕТКОВИЋ, Михајло , Закључење и престанак уговора о поклону,
  2015, 365 стр.,
  СИГ: III 1878 ИНВ: 29781.

 43. МАНИЋ Самир, Одговорност због штете изазване употребом медицинских средстава,
  2015, 264 лст,
  Инв: 29471 / Сиг: III-1813.

 44. ДИМИТРИЈЕВИЋ Жарко, Сигурност снадбевања тржишта енергената као правнополитичка парадигма регулаторног оквира,
  2015, 320 лст,
  Инв: 29470 / Сиг: III-1812.

 45. КРСТИЋ Новак, Повреда и заштита права на нужни део,
  2015, 392 лст.,
  СИГ: III 1855 ИНВ: 29634.

 46. ВУЈИСИЋ Марта, Кривичноправна заштита полицијских службеника,
  2015, 341 стр,
  СИГ: III 1798 ИНВ: 29348.

 47. ШУПУТ Јелена, Фискална кривична дела,
  2015, 474 листа,
  СИГ: III 1801 ИНВ: 29351.

 48. ЛАЗИЋ Жељко, В., Numerus clausus 1940: Уредбе о ограничавању права Јевреја у Краљевини Југославији,,
  2015, 274 листа,
  Сиг: III - 1811/Инв. 29469.

 49. ДАВИДОВ Страхиња, Утврђивање чињеница у кривичном поступку – има ли правде без истине?,
  2014, 275 листа,
  СИГ: III 1800 ИНВ: 29350.

 50. МАРЈАНОВИЋ Сања, Заштита деце у хашким конвенцијама о међународном приватном праву,
  2014, 441 листа,
  СИГ: III 1802 ИНВ: 29352.

 51. ПАВЛОВИЋ Мирјана, Имовинске кривичноправне мере,
  2014, 392 листа,
  Инв: 28951 / Сиг: III-1734 .

 52. СКАКАВАЦ Татјана, Рецидивизам малолетних учинилаца кривичних дела,
  2014, 235 листа,
  Инв: 28952 / Сиг: III-1735.

 53. МИРИЋ Филип, Савремена схватања феноменологије и етиологије малолетничке делинквенције,
  2014, 413 стр,
  Инв: 28953 / Сиг: III-1736.

 54. ЂОРЂЕВИЋ Горан, Одговорност за међународна кривична дела,
  2014, 441 стр,
  Инв: 28956 / Сиг: III-1739.

 55. СЕРЈЕВИЋ Вања, Правна заштита конкуренције у међународној трговини,
  2013, 397 стр,
  Инв: 28954 / Сиг: III-1737.

 56. ДИМОВСКИ Дарко, Криминолошко одређење убиства,
  2013, 395 листа : илустр.,
  Инв: 27953 / Сиг: III-1652.

 57. СЛАВКОВИЋ Вукан, Покушај у кривичном праву,
  2013, 381 стр. : илустр.,
  Инв: 28345 / Сиг: III-1677.

 58. БАТРИЋЕВИЋ Ана, Кривичноправна заштита животиња,
  2012, 530 стр.,
  Инв: 27244 / Сиг: III-1599.

Према Закону о универзитету ("Сл. гласник РС", бр. 21/2002) за пријаву и одбрану докторске дисертације били су предвиђени следећи услови


 1. АТАНАСОВСКА Анета П., Mandatum у римском и савременом праву,
  2016, 307 лст.,
  СИГ: III 1880 ИНВ: 29783.

 2. ВИДОЈКОВИЋ Гордана М., Организација и функционосање српског правосуђа у време уставобранитеља,
  2016, 269 лст.,
  СИГ: III 1879 ИНВ: 29782.

 3. ДИМИЋ Сузана М., Савремена правна решења у домену опорезивања дохотка физичких лица – алтернативни модели,
  2016, 239 лст.,
  СИГ: III 1883 ИНВ: 29787.

 4. ВАСИЛКОВ Зоранчо В., Област слободе безбедности и правде у праву европске уније,
  2016, 459 лст.,
  Сиг: III 1936 / инв. 30114.

 5. СТЕФАНОСКИ Љубиша, Управни поступак регистрације интернет домен имена и правна заштита,
  2015, 449 листа,
  СИГ: III 1799 ИНВ: 29349.

 6. АЦИН Исидора, Заштита потрошачa од неправичне пословне праксе,
  2015, 226 лст,
  Инв: 29468 / Сиг: III-1810.

 7. МИТИЋ Андреј, Руски конзервативизам - правно-политички аспект,
  2015, 298 лст,
  СИГ: III 1797 ИНВ: 29347.

 8. ГОЛИЋ Дарко, Mеђуопштинска сарадња као облик децентрализованог вршења јавних послова,
  2013, 395 листа,
  Инв: 28183 / Сиг: III 1670.

 9. ЉУТИЋ Ивана, Правна контрола транснационалних компанија,
  2013, 368 листа,
  Инв: 28207 / Сиг: III 1675.

 10. ЂОРЂЕВИЋ Александар, Уговори облигационог права Русије од xi-xv века,
  2013, 216 стр,
  Инв: 28955 / Сиг: III-1738.

 11. ВУЧЕТИЋ Дејан, Децентрализација у континенталним правним системима,
  2012, 419 стр.,
  Инв: 27136 / Сиг: III-1585.

 12. НАСТИЋ Маја, Уставноправни основ примене Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода у поступку пред националним уставним судовима,
  2012, 254 листа,
  Инв: 27182 / Сиг: III-1595.

 13. МИТРОВИЋ Љубинко, Систем казнених санкција у Републици Српској,
  2012, 426 стр.,
  Инв: 27230 / Сиг: III-1596.

 14. ДОМАЗЕТ Синиша, Правно регулисање државне помоћи у праву конкуренције Европске уније,
  2012, 403 lista,
  Инв: 27283 / Сиг: III 1601 .

 15. СИМОВИЋ-НИШЕВИЋ Марина, Васпитне мјере као средство у сузбијању криминалитета малољетника,
  2012, 383 стр,
  Инв: 27305 / Сиг: III 1602.

 16. РАДОВАНОВИЋ Драгана, Једнакост могућности и третмана мушкараца и жена у погледу запошљавања и занимања ,
  2012, 382 листа,
  Инв: 27486 / Сиг: III-1614 .

 17. ПЕТРОВИЋ Братислав З., Институционални оквири положаја запослених у процесу развоја тржишне привреде,
  2012, 282 листа,
  Инв: 27556 / Сиг: III-1624.

 18. БРАНКОВИЋ Горан, Судска пракса и управни спор,
  2012, 251 стр.,
  Инв: 27678 / Сиг: III-1626.

 19. СИМОНОВИЋ Ивана, Реституција у грађанском праву - домашај примене,
  2012, 286 стр,
  Инв: 27988 / Сиг: III-1656.

 20. ПЕРИЋ Слободанка, Пристојан рад,
  2011, 255 листова,
  Инв: 27007/ Сиг: III-1552.

 21. ПАНТЕЛИЋ Небојша, Забрана мучења у кривичном законодавству,
  2011, 374 стр.,
  Инв: 27135 / Сиг: III-1584.

 22. ЋОРИЋ Драганa, Принцип стечених права и ретроактивно дејство закона,
  2011, 279 листова,
  Инв: 26665 / Сиг: III-1524.

 23. КОСТИЋ Александaр, Управљање глобализацијом и национални идентитети (правни и политичко-социолошки аспекти),
  2011, 291 лист,
  Инв: 26657 / Сиг: III-1522.

 24. ВРАЊЕШ Невенко, Правни положај управних органа и организација у систему безбедности са освртом на Босну и Херцеговину,
  2011, 351 лист,
  Инв: 26656/ Сиг: III-1521.

 25. СОКОЛОВИЋ Ранко, Електронски надзор комуникација у борби против тероризма и људска права и слободе грађана,
  2011, VI 363 листа,
  Инв: 26327 / Сиг: III-1502.

 26. ПЕРИШИЋ Саша, Организација и принципи инспекцијског надзора,
  2010, 298 листова,
  Инв: 26658 / Сиг: III-1523.

 27. ЋОПИЋ Сања, Ресторативна правда и кривичноправни систем,
  2010, 284 листа,
  Инв: 26004 / Сиг: III-1495.

 28. ФАЛАЏИЋ Александар, Улога тужилаштва у супротстављању организованом криминалу,
  2010, 433 листа,
  Инв: 26167 / Сиг: III-1500.

 29. ИКАНОВИЋ Вељко, Одговорност правних лица за кривична дела,
  2010, VIII 380 листова - табеле графикони,
  Инв: 26014 / Сиг: III-1496.

 30. РАИЧЕВИЋ Небојша, Хуманитарна интервенција у међународном јавном праву,
  2008, 502 стр.,
  Инв: 24841 / Сиг: III-1414.

 31. ЗДРАВКОВИЋ Љубиша, Разбојништво – кривичноправни и криминалиситчки аспект,
  2008, ,
  Инв: 27995 / Сиг: III-1658.

 32. ГРИЗО Мелина, Македонија у политичким плановима и спољној политици балканских земаља 1919-1934. године,
  2008, 249 листова /4/ стр. с таблама,
  Инв: 24092 / Сиг: III-1357.

 33. ЂУРЂИЋ Сања, Савремени aмерички јуснатурализам,
  2008, ,
  Инв: 27994 / Сиг: III-1657.

 34. БОРАНИЈАШЕВИЋ Владимир, Врсте пресуда у парничном поступку,
  2008, листова, 30 цм,
  Инв: 27949 / Сиг: III-1651.

 35. АЋИМОВСКА-МАЛЕТИЋ Искра, Јавне установе у упоредном праву,
  2008, 273 листа,
  Инв: 24094 / Сиг: III-1359.