Центар за правна и друштвена истраживања

АКРЕДИТАЦИЈА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ - 2020.

АКРЕДИТАЦИЈА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ - 2016.

Центар за правна и друштвена истраживања је део научно-истраживачке јединице Правног факултета у Нишу који, на пословима из своје делатности, окупља све наставнике и сараднике Факултета. У раду Центра могу бити ангажовани спољни сарадници и ненаставни радници Факултета.

Органи Центра су: Научно веће, управник и научни секретар.

Центар обавља научно-истраживачку, експертско-консултативну и издавачку делатност.

ПРАВИЛНИК О ЦЕНТРУ ЗА ПРАВНА И ДРУШТВЕНА ИСТРАЖИВАЊА

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА ПРАВНА И ДРУШТВЕНА ИСТРАЖИВАЊА

Делатност Центра чине следеће активности и задаци:
 • припремање плана и програма научно-истраживачког рада;
 • организовање научно-истраживачке и друге делатности у оквиру плана и програма научног рада Факултета и Универзитета;
 • организовање домаћих и међународних научних скупова (интер-факултетски и интеркатедарски) на којима учествују Факултет, катедре, наставници и сарадници, као и припрема материјала за те скупове;
 • рад на остварењу задатака који су му поверени, на основу уговора које Факултет закључује са заинтересованим органима и организацијама или корисницима услуга;
 • организовање у сарадњи са Центром за перманентно образовање и извођење наставе у оквиру програма перманентног образовања;
 • објављивање резултата научних и стручних истраживања која су обављена у оквиру Центра;
 • организовање и извођење мултидисциплинарне наставе на последипломским студијама, припремање и организовање научноистраживачке праксе кандидата на последипломским студијама;
 • усавршавање наставних метода у области правних и друштвених наука и подстицање њихове примене у настави на Факултету;
 • одржавање веза и сарадње са сличним установама у земљи и иностранству;
 • пружање интелектуалних, саветодавних и консултантских услуга и
 • обављање других послова које му Факултет стави у задатак.

ЕТИЧКИ КОДЕКС НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА