Историјат

Правни факултет у Нишу основан је 1960. године, као Правни одсек Правно-економског факултета у Нишу, у саставу Универзитета у Београду. Од 01.10.1970. године Факултет је самостална високошколска установа у саставу Универзитета у Нишу. 

Настава на основним студијама започела је 1. октобра 1960. године. Прву генерацију студената школске 1960/61. године чинила су 503 студента. У истој школској години, Факултет је имао само четири наставника и два сарадника у сталном радном односу. 

Од оснивања до 1965. године и од 1978. до 1986. године, Факултет је организовао наставу у двогодишњем и четворогодишњем трајању, за стицање дипломе вишег образовања (правник), односно дипломе високог образовања (дипломирани правник). Све до 1992. године, настава је посебно организована за редовне и ванредне студенте. Због великог броја ванредних студената, Факултет је, у периоду од 1964-1977. године оснивао центре за ванредно студирање изван свог седишта, а у току 1977. године, формирао је Одељење у Зајечару, које је радило све до 1988. године. Факултет је перманентно унапређивао наставни програм усвајањем нових наставних планова (1960, 1974, 2003, 2007.).  

У периоду од 1960. до 1965. године, настава је извођена само на правосудном смеру, иако су постојала још два смера: привредно-правни и политичко-управни смер. Од 1979-1974. године, наставни план предвиђао је, поред обaвезних, и известан број изборних предмета, чије је изучавање обезбеђивало извесну специјализацију. Од 1974. до 2003. године, Факултет је образовао правне стручњаке општег профила. Наставним планом од 2003. године предвиђено је осам наставних група, што је омогућило студентима да профилишу своје правничко образовање.  

Од 1970. године на Факултету се остварују последипломске студије: магистарске студије у двогодишњем трајању и специјалистичке студије у трајању од једне године. Према Наставном плану од 2003. године магистарске студије обухватају 18 смерова, а специјалистичке 10 смерова.

Током 57 годинa континуираног рада Факултета звање дипломирани правник стекло је 7244 студената, а звање правник 6537 студената. Научно звање магистра за одговарајуће области права стекао је 121 студент, а звање специјалисте за одговарајуће области права стекло је 55 студената. Звање доктора правних наука стекла су 106 кандидата.

 

ДЕКАНИ ФАКУЛТЕТА ОД ОСНИВАЊА

НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ КОЈИ ВИШЕ НИСУ У РАДНОМ ОДНОСУ