Центар за публикације

Центар за публикације је организациона научно-истраживачка јединица Факултета, основана 1998. године, која обавља издавачку делатност. Основни задатак Центра састоји су у организовању и припреми издавања уџбеника, монографија, зборника радова са научних скупова и других научно-стручних публикација, у штампаном и електронским облику, намењених образовном, научном и стручном раду. Саставни део издавачког плана Центра је серијска публикација Зборник радова Правног факултета у Нишу. Центар за публикације припрема и организује издавање билтена, информатора, брошура и другог информативног материјала. Редовно се публикује "Билтен Правног факултета у Нишу", у коме се објављују општи нормативни акти и одлуке органа управљања Факултета, као и "Билтен приновљених публикација Библиотеке Правног факултета у Нишу". Будућим студентима и бруцошима намењени су информатори и водичи, у којима су садржане основне информације о Факултету, наставном плану и програму, пријемном испиту, упису, режиму студија и сл.

ЗБОРНИК РАДОВА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА


Центар организује издавање и објављивање публикација у складу са годишњим планом издавачке делатности.

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ ФАКУЛТЕТА

Поред послова везаних за издаваштво, Центар се бави промотивном делатношћу, у настојању да научну и стручну јавност упозна са резултатима научно-истраживачког рада наставника и сарадника Факултета. Ради остваривања овог циља, Центар за публикације објављује каталоге својих издања и организује промотивне скупове поводом објављивања научних и стручних дела.

Центар за публикације, као и сам Факултет, остварују сарадњу у области издаваштва са сродним научним и образовним установама у земљи и у иностранству. У серијским и другим публикацијама објавјују се радови наставника и сарадника Правног факултета у Нишу, као и научника и стручњака са других факултета и институција.

Радом Центра управљају Издавачки савет и управник. Техничко-стручне послове везане за издавање публикација обавља сарадник за публикације и међународну сарадњу.

Управник Центра за публикације је доц. др Михајло Цветковић.

Начин рада и организаовања издавачке делатности Центра за публикације, као и услови за издавање публикација, регулисани су Правилником о раду Центра за публикације и Правилником о издавачкој делатности Правног факултета у Нишу.