Јавне набавке

1. Шта је јавна набавка?
Јавна набавка је прибављање добара и услуга или уступање извођења радова од стране државног органа, организације, установе или других правних лица који се сматрају наручиоцима, на начин и под условима прописаним Законом о јавним набавкама.

2. Поступак јавне набавке
Поступак јавне набавке чини скуп радњи, корака потребних да се пронађе испоручилац добара, пружалац услуге или извођач радова.

3. Циклус јавне набавке
Циклус процеса набавке одвија се почевши од утврђивања потребе наручиоца за одређеном куповином и обезбеђивања средстава за њено финансирање, преко покретања одговарајуће врсте поступка јавне набавке, селекције понуђача, потписивања уговора, па све до управљања процесом реализације уговора.

4. Циљ јавних набавки
Циљ јавне набавке јесте да наручилац изабере понуду која ће на најбољи начин задовољити његове потребе како по својим својствима и квалитетом, тако и што ће бити испоручена у право време и по одговарајућој цени. Тиме се остварује основни циљ јавне набавке, а то је да наручилац добије тзв. "вредност за новац"

5. Начела јавних набавки

  • начело ефикасности и економичности
  • начело обезбеђивања конкуренције међу понуђачима
  • начело транспарентности јавне набавке
  • начело једнакости понуђача
  • начело заштите животне средине и обезбеђивања енергетске ефикасности

Законодавни оквир јавних набавки у Републици Србији чине Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12), који је ступио на снагу 06.01.2013. године и подзаконска акта која доноси Управа за јавне набавке.

6. Интерни акт наручиоца

Правилник о набавкама Правног факултета у Нишу