Научни скупови

У току свог досадашњег рада, Факултет је организовао велики број научних и стручних скупова, самостално или у сарадњи са другим научним институцијама и привредноправним субјектима. Повод за организовање скупова били су значајни догађаји у правном и политичком животу земље, актуелни правни проблеми правног систама и правне праксе, јубилеји поводом значајних дела културне и правне баштине и значајних историјскоправних догађаја.

Један број скупова одржан је у оквиру сталних семинара, које је Факултет организовао ради тимског проучавања правних појава и односа и остваривања одређеног утицаја на правну праксу, као што је Стални семинар "Наука и пракса". Такође, основан је и Стални семинар "Српска цивилистика", са циљем да на редовним сесијама омогући континуирано проучавање научног наслеђа у области српског цивилног права.

Научни и стручни скупови организују се на локалном, регионалном и републичком нивоу, а многи од њих су скупови са међународним учешћем. На скуповима учествују еминентни научни посленици из земље и из иностранства.

Преглед одржаних научних и стручних скупова:

 1. Научна конференција "ПРАВО И МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНОСТ", одржана 12 - 13. априла 2019. године;
 2. Научна конференција "ПРАВО ПРЕД ИЗАЗОВИМА САВРЕМЕНОГ ДОБА", одржана 13 - 14. априла 2018. године;
 3. Научна конференција "ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ПРАВО", одржана 21 - 22. априла 2017. године;
 4. Научна конференција "КОНТРОЛА У УНУТРАШЊЕМ, МЕЂУНАРОДНОМ И ПРАВУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ", одржана 19. маја 2016. године;
 5. НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА: "ПРАВО У ФУНКЦИЈИ ЗАШТИТЕ СЛАБИЈЕГ", одржана 18. маја 2015. године;
 6. Међународна научна конференција: "УСКЛАЂИВАЊЕ ПРАВА СРБИЈЕ СА ПРАВОМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ", одржана 16. и 17. маја 2014. године;
 7. МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА "1700 ГОДИНА МИЛАНСКОГ ЕДИКТА", одржана 17. и 18. маја 2013. године;
 8. X JUBILEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW, одржан 4-5. октобра 2012. године;
 9. НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА "МЕДИЈИ И ЉУДСКА ПРАВА", одржан 18. маја 2012. године;
 10. НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА "ЕКОЛОГИЈА И ПРАВО", одржан 18. маја 2011. године;
 11. НАУЧНИ СКУП "ЖИВОТ И ДЕЛО СЛАВОЉУБА ПОПОВИЋА", одржан 06. новембра 2010. године;
 12. АКТУЕЛНЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ У РАЗВОЈУ И ПРИМЕНИ ЕВРОПСКОГ КОНТИНЕНТАЛНОГ ПРАВА, одржан 17. маја 2010. године;
 13. ОКРУГЛИ СТО "РЕФОРМА КРИВИЧНОГ ПРАВОСУЂА";
 14. ОКРУГЛИ СТО "ЗАКОНОДАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР НЕЗАВИСНОГ СУДСТВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ", одржан 29. маја 2009. године;
 15. ПРАВО РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ПРАВО ЕУ - СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ, одржан 19. маја 2009. године;
 16. УСТАВНЕ И МЕЂУНАРОДНОПРАВНЕ ГАРАНЦИЈЕ ЉУДСКИХ ПРАВА одржан 28. маја 2008. године;
 17. АКТУЕЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНСКЕ КОДИФИКАЦИЈЕ одржан 20. маја 2008. године;
 18. ИЗГРАДЊА ПРАВНОГ СИСТЕМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ одржан 17. и 18 маја 2007. године;
 19. ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ И ПРАВО, одржан 23.12.2006. године;
 20. РЕСТОРАТИВНА ПРАВДА И ПРАВА ЖРТАВА одржан 23. новембра 2006. године, у сарадњи са Виктимолошким друштвом Србије;
 21. ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРАВНОГ СИСТЕМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, одржан 18.05.2006. године;
 22. НОВИНЕ У ПОРОДИЧНОМ ЗАКОНОДАВСТВУ ОДРЖАН, одржан 28.04.2006. године;
 23. ХАРМОНИЗАЦИЈА СТЕЧАЈНОГ ПРАВА И НОВИ ЗАКОН О СТЕЧАЈНОМ ПОСТУПКУ одржан 10.11.2005. године;
 24. ПРАВНИ СИСТЕМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ - УСАГЛАШАВАЊЕ СА ПРАВОМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ одржан 17. маја 2005. године;
 25. СРБИЈА 1804-2004 друштво, привреда, држава, право, политика, култура, религија, одржан 20, 21 и 22. октобра 2004.године;
 26. УСТАВНО ПИТАЊЕ У СРБИЈИ, одржан 20. и 21. маја 2004. године;
 27. ЕВРОПСКИ СИСТЕМ ЗАШТИТЕ ЉУДСКИХ ПРАВА – ИСКУСТВА И НОВИ ИЗАЗОВИ одржан 13. и 14. октобра 2003. године;
 28. ДВАДЕСЕТ ГОДИНА ЗАКОНА О МЕЂУНАРОДНОМ ПРИВАТНОМ ПРАВУ одржан 25. и 26. септембра 2003. године;
 29. ПОРЕСКИ СИСТЕМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ТРАНЗИЦИЈИ И ЗАШТИТА ПРАВА ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА одржан 4. и 5. јуна 2003. године;
 30. ДВАДЕСЕТ ГОДИНА ЗАКОНА О ВАНПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ научно-стручни скуп одржан 30. маја 2003. године на Правном факултету у Нишу, у сарадњи са Удружењем за грађанско процесно и арбитражно право;
 31. ПРИПРЕМЕ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ ГРАЂАНСКОГ ЗАКОНИКА (у оквиру пројекта "Припреме за доношење јединственог грађанског законика, посвећен проф. др Драгољубу Стојановићу). одржан 21. и 22. маја 2003. године;
 32. НОВИ ЗАКОН О ИЗВРШНОМ ПОСТУПКУ, научно-стручни скуп одржан 17. маја 2001. године на Правном факултету у Нишу, у сарадњи са Удружењем за грађанско процесно и арбитражно право;
 33. ЈУГОСЛОВЕНСКА КРИЗА - ПОУКЕ ЗА МЕЂУНАРОДНО ПРАВО, међународни научни скуп одржан 19. и 20. маја 2000. године на Правном факултету у Нишу;
 34. УСКЛАЂИВАЊЕ ПРАВА СР ЈУГОСЛАВИЈЕ СА ПРАВОМ ЕВОПСКЕ УНИЈЕ, научно-стручни скуп одржан на Правном факултету у Нишу 1998. године;
 35. ДВАДЕСЕТ ГОДИНА ЗАКОНА О ИЗВРШНОМ ПОСТУПКУ, научно-стручни скуп одржан марта 1998. године на Правном факултету у Нишу;
 36. НАЦРТ КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА СР ЈУГОСЛАВИЈЕ И ЗАШТИТА ОД КРИМИНАЛИТЕТА НАСИЉА, научно-стручни скуп одржан новембра 1998. године на Правном факултету у Нишу, у сарадњи са Женским истраживачким центром за едукацију и комуникацију из Ниша;
 37. ЛОКАЛНА ВЛАСТ - УПРАВА И САМОУПРАВА, међународни научни скуп организован 1997. године на Правном факултету у Нишу, у сарадњи са Факултетом политичких наука из Београда и Југословенским удружењем за политичке науке;
 38. ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ТЕОРИЈИ И ПРАКСИ, прва балканска конференција одржана 1. и 2. фебруара 1996. године на Правном факултету у Нишу;
 39. ЗЛОУПОТРЕБА ПРАВА, међународна конференција одржана 2. и 3. новембра 1995. године на Правном факултету у Нишу;
 40. СТОПЕДЕСЕТ ГОДИНА ОД ДОНОШЕЊА СРПСКОГ ГРАЂАНСКОГ ЗАКОНИКА (1844-1994), научни скуп одржан 23. и 24. септембра 1994. године на Правном факултету у Нишу;
 41. ДВЕСТОТА ГОДИШЊИЦА ФРАНЦУСКЕ РЕВОЛУЦИЈЕ, научни скуп одржан 1989. године на Правном факултету у Нишу;
 42. ФЕДЕРАЦИЈА И ФЕДЕРАЛИЗАМ, симпозијум међународног карактера, одржан 1986. године на Правном факултету у Нишу;
 43. КОНТРОЛА У УНУТРАШЊЕМ И МЕЂУНАРОДНОМ ПРАВУ, симпозијум међународног карактера, одржан 25. и 26. априла 1980. године на Правном факултету у Нишу, у организацији Института за правна и друштвена истраживања и Факултета политичких наука у Београду;
 44. ЗАШТИТА ПРАВА ГРАЂАНА, симпозијум одржан 14. и 15. децембра 1978. године на Правном факултету у Нишу;
 45. ПРАВНИ АСПЕКТ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА УЛОГУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ УДРУЖЕНОГ РАДА У ТОЈ СРЕДИНИ, симпозијум одржан 13. и 14. новембра 1975. године на Правном факултету у Нишу, у организацији Института за правна и друштвена истраживања, Југословенског савета за заштиту човекове средине и Центра за међународне студије Факултета политичких наука у Београду;
 46. САМОУПРАВЉАЊЕ И УНУТРАШЊА КОНТРОЛА, симпозијум одржан 19-21. априла 1973. године на Правном факултету у Нишу;
 47. ДЕСЕТИ ФРАНЦУСКО-ЈУГОСЛОВЕНСКИ ПРАВНИЧКИ ДАНИ одржан од 8. до 14. септембра 1969. године у сарадњи са САВЕЗОМ УДРУЖЕЊА ПРАВНИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ