Норматива - Студије

 
Правилник о реализацији кратких програма студија на Правном факултету Универзитета у Нишу (Билтен Правног факултета у Нишу бр. 304 од 08.09.2022.)
Правилник о основним струковним студијама (Билтен Правног факултета у Нишу бр. 284 од 25.02.2021.)
Правилник о специјалистичким струковним студијама (Билтен Правног факултета у Нишу бр. 285 од 25.02.2021.)
Правилник о дисциплинској одговорности студената Правног факултета у Нишу (Билтен Правног факултета у Нишу бр. 289 од 16.09.2021.)
Правилник о основним и мастер студијама
Правилник о мастер академским студијама права (Билтен Правног факултета у Нишу бр. 303 од 08.09.2022.)
Техничко упуство за израду мастер рада
Правилник о докторским студијама
Правилник о критеријумима и условима преношења ЕСПБ бодова
Правилник о испитима на основним академским студијама (Билтен Правног факултета у Нишу бр. 290a од 16.09.2021.)
Правилник о уџбеницима
Правилник о стандардима за израду семинарских и завршних радова на основним и мастер академским студијама права
Правилник о условима, начину и поступку реализације програма сталног усавршавања
Правилник о условима, начину организовања и вредновања добровољног рада студената
Правилник о вредновању ваннаставних активности студената
Правилник о начину и поступку провере знања језика страних држављана - кандидата за упис на студијски програм
Пословник о раду Комисије за односе са студентима
Правилник о признањима Правног факултета Универзитета у Нишу
Правилник о признањима и наградама студената