Орган управљања

Савет Факултета је орган управљања Факултета.

Савет има 21 члана, од којих је:
- 12 чланова представника Факултета, при чему 11 бира, тајним гласањем, из сопствених редова Наставно-научно веће, а 1 члана бирају, тајним гласањем, из сопствених редова ненаставни радници,
- 6 чланова представника оснивача и
- 3 члана које бира Студентски парламент Факултета, и то два члана са првог степена студија и један члан са другог или трећег степена студија.

За чланове Савета из реда наставника бира се 8 наставника у звању редовни или ванредни професор и 3 наставника у звању доцент.

Декан и продекани не могу бити представници наставника, а шеф Службе за материјално-финансијско пословање не може бити представник ненаставних радника у Савету Факултета.
Председник Савета се бира из реда наставника Факултета.

Чланови Савета конституисаног на седницама одржаним 24. 05. 2023. и 11. 10. 2023. године:
- Проф. др Мирослав Лазић
- Проф. др Марина Димитријевић
- Проф. др Марко Трајковић
- Проф. др Маја Настић
- Проф. др Дарко Димовски
- Проф. др Славиша Ковачвић
- Проф. др Александар Ђорђевић
- Проф. др Анђелија Тасић
- Доц. др Милица Вучковић
- Доц. др Марија Драгићевић
- Доц. др Сања Ђорђевић Алексовски
- Богољуб Рочкомановић
- Немања Божанић
- Др Горан Младеновић
- Михајло Илић
- Нађа Марковић
- Душанка Китановић
- Тамара Косанић
- Вељко Здравковић, 235/19
- Денис Стојиљковић, 178/19
- Теодора Раичевић, М001/22-О

Мандат чланова Савета траје четири године, осим чланова Савета који су представници студената, чији мандат, у складу са Статутом Универзитета траје годину дана.
Члан Савета из реда запослених на Факултету не може бити биран више од два пута узастопно.
Кандидате за чланове Савета предлажу чланови Наставно-научног већа, односно ненаставни радници на својој заједничкој седници.
Избор чланова Савета обавља се тајним гласањем.
За чланове Савета из реда наставника изабрани су они кандидати који добију више од половине гласова од укупног броја чланова Наставно-научног већа.
За члана Савета из реда ненаставног особља, изабран је онај кандидат који добије више од половине гласова од укупног броја ненаставних радника. На избор члана Савета из реда ненаставног особља примењују се одредбе о поступку избора чланова Савета из реда наставника.
Студентски парламент Факултета бира чланове Савета из реда студената који су по први пут уписали годину у школској години у којој се избор врши, осим за студенте докторских академских студија права. Чланови Савета из реда студената бирају се тајним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова Студентског парламента. Студентски парламент самостално ближе уређује поступак кандидовања и начин спровођења гласања.

Члан Савета којег је изабрало Наставно-научно веће, односно ненаставни радници може бити разрешен ако не заступа интересе Факултета или трајније неоправдано не врши своју дужност.
Предлог за разрешење члана Савета из реда наставника и ненаставног особља може учинити Савет, Декан или најмање десет чланова Наставно-научног већа. Предлог за разрешење члана Савета из реда ненаставног особља може учинити и најмање десет ненаставних радника.
О предлогу за разрешење одлучују тајним гласањем Наставно-научно веће, односно ненаставни радници сходном применом одредаба о избору чланова Савета.
Савет Факултета, тајним гласањем, бира председника из реда представника Факултета, и заменика председника из реда својих чланова.

Председник сазива седнице Савета и руководи њиховим радом.
У случају спречености или одсутности председника, седницу Савета сазива и њеним радом руководи заменик председника.
Савет:
- доноси и мења статут, на предлог Наставно-научног већа;
- бира и разрешава декана и продекане Факултета на предлог Наставно-научног већа;
- именује вршиоце дужности декана и продекана;
- одлучује по жалби против првостепених одлука декана Факултета;
- доноси финансијски план, на предлог Наставно-научног већа;
- усваја извештај о пословању и годишњи обрачун, на предлог Наставно-научног већа;
- усваја план коришћења средстава за инвестиције, на предлог Наставно-научног већа;
- даје сагласност на одлуке о управљању имовином Факултета;
- даје сагласност на расподелу финансијских средстава;
- доноси одлуку о висини школарине, на предлог Наставно-научног већа;
- подноси оснивачу извештај о пословању најмање једанпут годишње;
- врши избор екстерног ревизора финансијског пословања Факултета;
- надзире поступање органа пословођења ради извршења аката просветног инспектора из члана 135. став 3. тач. 5) и 6) Закона;
- доноси одлуку о образовању унутрашњих организационих јединица, на предлог Наставно-научног већа;
- доноси одлуку о оснивању или укидању катедара, на предлог Наставно- научног већа;
- доноси одлуку о оснивању организационе јединице или посебног правног лица чији је циљ комерцијализација резултата научноистраживачког рада, на предлог Наставно-научног већа;
- доноси Пословник о раду Савета, којим ближе уређује руковођење и начин рада;
- обавља и друге послове у складу са законом и статутом.

О свим питањима из своје надлежности, Савет доноси одлуке већином гласова од укупног броја својих чланова.