Центар за публикације

Центар за публикације је организациона научно-истраживачка јединица Факултета, основана 1998. године, која обавља издавачку делатност. Основни задатак Центра састоји су у организовању и припреми издавања уџбеника, монографија, зборника радова са научних скупова и других научно-стручних публикација, у штампаном и електронским облику, намењених образовном, научном и стручном раду. Саставни део издавачког плана Центра је серијска публикација Зборник радова Правног факултета у Нишу. Центар за публикације припрема и организује издавање билтена, информатора, брошура и другог информативног материјала. Редовно се публикује "Билтен Правног факултета у Нишу", у коме се објављују општи нормативни акти и одлуке органа управљања Факултета, као и "Билтен приновљених публикација Библиотеке Правног факултета у Нишу". Будућим студентима и бруцошима намењени су информатори и водичи, у којима су садржане основне информације о Факултету, наставном плану и програму, пријемном испиту, упису, режиму студија и сл.

ЗБОРНИК РАДОВА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА


Центар организује издавање и објављивање публикација у складу са годишњим планом издавачке делатности.

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ ФАКУЛТЕТА

Поред послова везаних за издаваштво, Центар се бави промотивном делатношћу, у настојању да научну и стручну јавност упозна са резултатима научно-истраживачког рада наставника и сарадника Факултета. Ради остваривања овог циља, Центар за публикације објављује каталоге својих издања и организује промотивне скупове поводом објављивања научних и стручних дела.

Центар за публикације, као и сам Факултет, остварују сарадњу у области издаваштва са сродним научним и образовним установама у земљи и у иностранству. У серијским и другим публикацијама објавјују се радови наставника и сарадника Правног факултета у Нишу, као и научника и стручњака са других факултета и институција.

Радом Центра управљају Издавачки савет и управник. Техничко-стручне послове везане за издавање публикација обавља сарадник за публикације и међународну сарадњу.

Управник Центра за публикације је проф. др Сања Марјановић.

Чланови Издавачког савета Центра за публикације су:

  1. Проф. др Видоје Спасић,
  2. Проф. др Марина Димитријевић,
  3. Проф. др Марко Трајковић,
  4. Проф. др Милош Прица,
  5. Доц. др Иван Илић,
  6. Доц. др Милица Вучковић.
 
Секретар Центра за публикације је Бојана Арсенијевић, асистент.
 
Начин рада и организаовања издавачке делатности Центра за публикације, као и услови за издавање публикација, регулисани су Правилником о раду Центра за публикације и Правилником о издавачкој делатности Правног факултета у Нишу.

 

Образац бр. 1 - Прелиминарна пријава на Јавни позив за објављивање публикација

Образац бр. 2 - Коначна пријава за објављивање публикације