Центар за правна и друштвена истраживања

АКРЕДИТАЦИЈА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ - 2020.

АКРЕДИТАЦИЈА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ - 2016.

Центар за правна и друштвена истраживања је део научно-истраживачке јединице Правног факултета у Нишу који, на пословима из своје делатности, окупља све наставнике и сараднике Факултета. У раду Центра могу бити ангажовани спољни сарадници и ненаставни радници Факултета.

Органи Центра су: Научно веће, управник и научни секретар.

Чланови научног већа Центар за правна и друштвена истраживања:

 1. Проф. др Драган Јовашевић,
 2. Проф. др Марина Димитријевић,
 3. Проф. др Марија Игњатовић,
 4. Проф. др Маја Настић,
 5. Проф. др Славиша Коавчевић,
 6. Проф. др Новак Крстић,
 7. Доц. др Урош Здравковић
 
Управник Центар за правна и друштвена истраживања је проф. др Михајло Цветковић.
 
Научни секретар Центар за правна и друштвена истраживања је доц. др Иван Илић.
 
Центар обавља научно-истраживачку, експертско-консултативну и издавачку делатност.
 

ПРАВИЛНИК О ЦЕНТРУ ЗА ПРАВНА И ДРУШТВЕНА ИСТРАЖИВАЊА

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА ПРАВНА И ДРУШТВЕНА ИСТРАЖИВАЊА

Делатност Центра чине следеће активности и задаци:
 • припремање плана и програма научно-истраживачког рада;
 • организовање научно-истраживачке и друге делатности у оквиру плана и програма научног рада Факултета и Универзитета;
 • организовање домаћих и међународних научних скупова (интер-факултетски и интеркатедарски) на којима учествују Факултет, катедре, наставници и сарадници, као и припрема материјала за те скупове;
 • рад на остварењу задатака који су му поверени, на основу уговора које Факултет закључује са заинтересованим органима и организацијама или корисницима услуга;
 • организовање у сарадњи са Центром за перманентно образовање и извођење наставе у оквиру програма перманентног образовања;
 • објављивање резултата научних и стручних истраживања која су обављена у оквиру Центра;
 • организовање и извођење мултидисциплинарне наставе на последипломским студијама, припремање и организовање научноистраживачке праксе кандидата на последипломским студијама;
 • усавршавање наставних метода у области правних и друштвених наука и подстицање њихове примене у настави на Факултету;
 • одржавање веза и сарадње са сличним установама у земљи и иностранству;
 • пружање интелектуалних, саветодавних и консултантских услуга и
 • обављање других послова које му Факултет стави у задатак.

ЕТИЧКИ КОДЕКС НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА