Катедре

Катедру, као наставно-научну организациону јединицу на Факултету, чине наставници и сарадници који обављају образовно-научни рад из наставних предмета за које је катедра основана. Своје задатке у области наставе и науке, катедре остварују организовањем и унапређењем наставног и научно-истраживачког рада, оспособљавањем и усавршавањем наставног и научног кадра и популаризацијом науке.  

Ради остваривања ових задатака, катедра одлучује о обављању наставног, научног и истраживачког рада из своје области, организује извођење наставе на различитим облицима студија, одлучује о докторским дисертацијама у оквиру своје надлежности, предлаже програме основних и последипломских студија и студија за иновацију знања и стручног оспособљавања, предлаже обавезну и допунску литературу, прати наставни и научни рад својих чланова и изјашњава се о њиховом раду и условима за напредовање, организује међукатедарске, научне и стручне састанке, сарађује са сродним катедрама са других правних факултета у земљи и обавља друге послове предвиђене Статутом.


Катедра за правнотеоријске науке
Катедра за јавноправне науке
Катедра за кривичноправне науке
Катедра за грађанскоправне науке
Катедра за трговинскоправне науке
Катедра за правноекономске науке
Катедра за правноисторијске науке
Катедра за међународноправне науке