Јединица за квалитет

Факултет има у свом саставу следеће организационе јединице:

1. Наставно-научну јединицу,
2. Научно-истраживачку јединицу,
3. Јединицу за квалитет и
4. Секретаријат Факултета.

Институционални систем управљања квалитетом у свим областима рада Факултета, подручја обезбеђења квалитета, стандарди квалитета рада, састав, надлежност, овлашћења и начин поступања субјеката надлежних за управљање, праћење, процену и унапређивање квалитета и друга питања од значаја за обезбеђење квалитета уређују се и утврђују Правилником о квалитету Правног факултета у Нишу.

Циљ успостављања институционалног система управљања квалитетом је утврђивање стандарда квалитета рада и регулисање механизама и поступака за управљање, праћење, вредновање, унапређивање квалитета, као и развијање политике и организационе културе квалитета у обављању свих делатности Факултета.

Декан Факултета управља квалитетом.
Праћење, вредновање и унапређивање квалитета дужност је свих јединица, органа и служби Факултета, као и свих запослених и студената.
Култура квалитета уграђује се у сва подручја рада и у сва нормативна акта Факултета.

Области обезбеђења квалитета су:

 1. Квалитет студијских програма,
 2. Квалитет наставног процеса,
 3. Квалитет научно-истраживачког и стручног рада наставника и сарадника,
 4. Квалитет наставника и сарадника,
 5. Квалитет студената,
 6. Квалитет уџбеника и литературе,
 7. Квалитет библиотечких и информатичких ресурса,
 8. Квалитет управљања Факултетом и квалитет ненаставне подршке,
 9. Квалитет простора и опреме,
 10. Квалитет финансирања,
 11. Улога и допринос студената у процесу самовредновања, провере и обезбеђења квалитета, и
 12. Унапређење система обезбеђења квалитета, систематско праћење и периодична провера квалитета.

Одбор за квалитет (у даљем тексту: Одбор) је највиши орган у процесу обезбеђења квалитета, који је одговоран за праћење, обезбеђење и унапређивање квалитета у свим областима. Одбор може образовати сталне и повремене комисије и друга радна тела ради проучавања одређених питања из области обезбеђења квалитета, прикупљања и анализе података, спровођења конкретних активности и др.