Стални семинар о праву Европске уније

Назив пројекта: Стални семинар о праву Европске уније
Организатор пројекта: Правни факултет Универзитета у Нишу 

1. РАЗЛОЗИ ОРГАНИЗОВАЊА СЕМИНАРА  

Правни факултет у Нишу први пут је 2003. године у свој Наставни план основних студија увео предмет Основи права Европске уније, а предавања су први пут држана школске 2006/07. године. Стални семинар о праву ЕУ требало је да послужи као једна међуфаза између ранијег стања, које карактерише недовољно проучавање права ЕУ, и новог наставног плана, који на адекватан начин и у довољној мери посвећује пажњу праву ЕУ. У међувремену студијским програмом којије усвојен 2008. године предвиђено је да предмет Основи права Европске уније буде обавезан на петој години дипломских (мастер) студија. Исто тако, у студијском програму доктрорских студија усвојеном 2008. године предвиђени су као изборни предмети Институционално право ЕУ и Правосудни систем ЕУ.

2. ТРАЈАЊЕ СЕМИНАРА 

Семинар је почео новембра 2001. године и још увек је у току. Предавања на семинару се држе два пута месечно, а динамика се одређује према могућностима предавача. 

3. ЦИЉНА ГРУПА 

Семинар је организован за: професоре и асистенте Правног факултета у Нишу; студенте основних студија; студенте последипломских студија; дипломиране правнике који раде државним органима и органима локалне самоуправе којима су неопходна знања о праву ЕУ.  

4. ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА 

*  стицање и продубљивање знања професора и асистента Правног факултета у Нишу о праву ЕУ;
*  упознавање студената са основама права ЕУ;
* да дипломирани правници запослени у државним органима и органима локалне самоуправе којима су неопходна знања о праву ЕУ стекну неопходна основна знања;
* издавање зборника предавања и дискусија. 

5. АКТИВНОСТИ 

У оквиру сталног семинара предавања држе теоретичари и практичари који се баве правом ЕУ. Семинар ће имати две фазе: у првој фази предавања ће бити посвећена општим проблемима права ЕУ, а у другој фази предавања ће се односити на поједине специјализоване гране права ЕУ (Бизнис право, Компанијско право, Пореско право, Право осигурања, Банкарско право, итд). У првом делу сталног семинара предавања ће изводити експерти са других факултета у земљи, а у другом делу предавања ће изводити професори са Правног факултета из Ниша.  По завршетку сталног семинара биће штампан зборник који ће садржати сва предавања са семинара, као и дискусије са округлих столова

ДО САДА СУ ОДРЖАНА СЛЕДЕЋА ПРЕДАВАЊА: 
 

2012.
 • "ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ О ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ" - др Горан Илић (16.05.2012.)

2011.

 • „КАНЦЕЛАРИЈА ГРАДА НИША У БРИСЕЛУ - ОРГАНИЗАЦИЈА, ЦИЉЕВИ И ЗНАЧАЈ ЗА АКАДЕМСКУ ЗАЈЕДНИЦУ“ - др Александра Луговић (26.12.2011.)

 • „ПРАВО ЕУ ПОСЛЕ ЛИСАБОНСКОГ УГОВОРА“ - др Весна Кнежевић-Предић, професор Факултета политичких наука у Београду (31.03.2011.)

 • "ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ О НЕЗАВИСНОСТИ ПРАВОСУЂА" - др Весна Ракић-Водинелић, професор Правног факултета Универзитеа Унион у Београду (09.03.2011.)

2008.
 • КАНДИДАТУРА СРБИЈЕ ЗА ЧЛАНСТВО У ЕУ – ПРЕТПОСТАВКЕ И КОРИСТИ“ - мр Срђан Мајсторовић, заменик директора Канцеларије Владе Србије за европске интеграције (24.12.2008.)

 • „КОНТРОЛА ДРЖАВНИХ СУБВЕНЦИЈА У ПРАВУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ“ - мр Никола Јовановић, главни уредник часописа „Изазови европских интеграција“ (10.12.2008.)

 • "АНТИДИСКРИМИНАЦИОНО ПРАВО ЕУ" - др Родољуб Етински професор Правног факултета у Новом Саду (26.11.2008.)

 • "ПРИМЕНА ЧЛАНА 6. ЕВРОПСКЕ КОНВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА И ОСНОВНИХ СЛОБОДА" - Вида Петровић Шкеро, председница Врховног суда Србије (17.10.2008.) 
 • "БЕЛА ШЕНГЕНСКА ЛИСТА – УСЛОВИ ЗА СРБИЈУ" - доц. др Тања Мишчевић, директорка Канцеларије Владе РС за европске интеграције (14.05.2008.)

 • „ЕКОЛОШКО ПРАВО ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ“ – др Александра Чавошки, доцент Правног факултета Универзитета Унион у Београду (23.04.2008.)

 • "ПРАВО КОНКУРЕНЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ" - мр Владимир Тодорић, директор организације „Правни форум“ и главни уредник часописа „Српска правна ревија“ (09.04.2008.)
 • „УТИЦАЈ ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ НА ДОМАЋЕ ЗАКОНОДАВСТВО“ – мр Владимир Међак, правни саветник у Канцеларији за европске интеграције (19.03.2008.)
2006.
 • „ОСНОВНЕ СЛОБОДЕ У ОКВИРУ ЕВРОПСКИХ ЗАЈЕДНИЦА“ – др Јан Винтер, редовни професор Слободног универзитета у Амстердаму; (18.04.2006.)
 • КОНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ“ – др Радован Вукадиновић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Крагујевцу; (11.04.2006.)
2005.
 • "УГОВОРНО ПРАВО ЗЕМАЉА ЧЛАНИЦА ЕУ" - др Ивица Јанковец (14.06.2005.)

2004.

 • УСТАВ ЗА ЕВРОПУ - панел дискусија, учествовали: проф. др Слободан Самарџић, саветник Премијера Републике Србије; др Весна Кнежевић-Предић, ванредни професор Факултета политичких наука у Београду; и др Тања Мишчевић, доцент на Факултету политичких наука у Београду (22.11.2004.) 
 • ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ ЗАШТИТЕ ЉУДСКИХ ПРАВА У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ, др Војислав Ђурђић, редовни професор Правног факултета у Нишу (02.11.2004.) 
 • ТРЕЋИ СТУБ ЕУ, Милутин Јањевић, Министарство спољних послова Србије и Црне Горе (31.03.2004.)
2003.
 • ПРВИ СТУБ ЕУ - AQUIS COMMUNAUTAIRE, др Зоран Радивојевић, редовни професор Правног факултета у Нишу (11.12.2003.) 
 • "ПОСТУПАК ОДЛУЧИВАЊА У ЕУ" - др Слободан Зечевић, декан Факултета за европски бизнис у Београду. (14.04.2003.)
 • "САВЕТ ЕВРОПЕ И СРБИЈА И ЦРНА ГОРА" – др Верена Тејлор, шеф канцеларије Савета Европе у Србији и Црној Гори; (07.04.2003.)
 • "СПОРАЗУМИ О ПРИДРУЖИВАЊУ ЕУ" – др Тања Мишчевић, доцент на Факултету политичких наука у Београду; (01.04.2003.)
 • "СТАНДАРДИ ЕУ У ОБЛАСТИ СИГУРНОСТИ ХРАНЕ" - др Лори Бунано, ванредни професор на Државном универзитету у Њујорку, Департмент за политичке науке; (17.03.2003.)
2002.
 • "ОДНОС КОМУНИТАРНОГ И НАЦИОНАЛНОГ ПРАВА" - Проф. др Томас Еилмансбергер, директор Института за Европско Право Правног Факултета у Салцбургу; (23.09.2002.)
 • "ПРИДРУЖИВАЊЕ СР ЈУГОСЛАВИЈЕ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ" - мр Маја Ковачевић – шеф савезне канцеларије за придруживање ЕУ; (03.06.2002.)
 • "ДРУГИ И ТРЕЋИ СТУБ ЕУ" – др Душко Лопандић, Савезно министарство иностраних послова; (26.03.2002.)
 • "ИЗВОРИ КОМУНИТАРНОГ ПРАВА" – др Весна Кнежевић-Предић, ванредни професор Факултета политичких наука у Београду; (18.02.2002.)
2001.
 • "ЗАСТО ПРОУЧАВАТИ ПРАВО ЕУ ВЕЋ ДАНАС?" – др Обрад Рачић, редовни професор Факултета политичких наука Универзитета у Београду; (25.12.2001.) 
 • "ЧЛАНСТВО У ЕУ И ПРАВНИ СИСТЕМ ДРЖАВЕ" – Ханс Пориас, амбасадор Аустрије у Југославији; (18.12.2001.)
 • "ОМБУДСМАН У ЕУ" – др. Рудолф Мацхацек, професор Правног факултета у Линцу; (20.11.2001.)