Одбор за квалитет

У процесу усаглашавања са новим законским решењима у домену високог образовања, Правни факултет Универзитета у Нишу, интензивирао је рад на реформи студијских програма и самог процеса образовања, са циљем да квалитет образовне, научне, стручне и осталих делатности подигне на највиши ниво и усагласи са стандардима квалитета утврђеним новим законским и подзаконским прописима у Републици Србији.

Поштујући традиционалну тежњу Факултета за остваривањем високих стандарда квалитета рада, привржени вредностима и принципима савременог европског универзитетског образовања, имајући у виду стандарде и смернице Националног савета за високо образовање, усклађене са Стандардима и смерницама за осигурање квалитета у европском подручју високог образовања (ЕNQА), наставници, сарадници, ненаставно особље и студенти Факултета свесни чињенице да је неопходно успостављање институционалног система управљања квалитетом, чије ће функционисање обезбедити континуирано праћење, процену, унапређивање и развој квалитета у свим областима рада Факултета, донели су на седници Савета Факултета Одлуку бр. 03-3319/2-07 од 7.11.2007. године о „Стратегији управљања квалитетом – мисија, визија, циљеви, опредељења, принципи и начин операционализације (2007-2010)" и Одлуку бр. 03-3319/3-07 од 7.11.2007. године којом се усваја Правилник о квалитету.

У складу са Статутом („Билтен Правног факултета у Нишу" бр. 96/2007) и усвојеним документима у поступку припреме за акредитацију Правног факултета у Нишу, дана 26. децембра 2007. године одржана је Конститутивна седница Одбора за квалитет, као и избор председника и заменика председника Одбора. На истој седници утврђен је предлог чланова Комисије за праћење и унапређивање студирања и Комисије за односе са студентима. Одбор се конституише упознавањем са предлозима чланова Одбора утврђеним на седници Наставно-научног већа и Студентског парламента и састанку ненаставних радника.

Одбор за квалитет је саставни део Јединице за квалитет и уједно највиши орган у процесу обезбеђења квалитета, који је одговоран за праћење, обезбеђење и унапређивање квалитета у свим областима.

Одбор је највиши орган у процесу обезбеђења квалитета, који је одговоран за праћење, обезбеђење и унапређивање квалитета у свим областима. Одбор за обезбеђење Квалитета има следеће задатке, утврђене Правилником о квалитету:

 1. разматра и утврђује предлог Стратегије за управљање квалитетом,
 2. прати остваривање Стратегије за управљање квалитетом,
 3. утврђује политику обезбеђења квалитета,
 4. доноси стратешке и акционе планове за обезбеђење и унапређивање квалитета,
 5. подстиче и организује сталне расправе о квалитету и промовише културу квалитета,
 6. утврђује предлог Правилника о самовредновању, којим се регулишу стандарди, критеријуми и индикатори за самовредновање, као и поступак прикупљања и анализе података релеватних за самовредновањe,
 7. спроводи поступак самовредновања и припрема извештај o самовредновању,
 8. разматра и унапређује стандарде, критеријуме и индикаторе квалитета рада органа управљања и пословођења, стручних органа, наставно- научних јединица, научно-истраживачких јединица и Секретаријата Факултета,
 9. утврђује методе за испитивање различитих аспекта квалитета рада и утврђивање ставова и мишљења различитих циљних група (студената, наставника, сарадника, административног и техничког особља, руководилаца служби, послодаваца и јавног мњења),
 10. координира спровођење анкетирања и других видова прикупљања и анализе повратних информација о квалитету од свих корисника система обезбеђења квалитета,
 11. разматра и вреднује прикупљене податке, оцењује квалитет, даје препоруке за унапређивање стања и надзире примењивање препорука,
 12. даје мишљење о квалитету нацрта општих аката Факултета,
 13. утврђује начин вредновања квалитета образовног рада наставника и сарадника приликом избора у звања,
 14. разматра узроке испољених проблема у појединим областима обезбеђења квалитета,
 15. подстиче и организује стручно усавршавање наставника, сарадника, руководилаца служби и административног особља у области обезбеђења квалитета,
 16. сарађује са одговарајућим телима и службама за обезбеђење квалитета Универзитета у Нишу,
 17. доноси пословник о свом раду и друга општа акта, и
 18. подноси Наставно-научном већу годишњи извештај о свом раду.


Чланови Одбора за квалитет:

 • Проф. др Славиша Ковачевић, председник
 • Проф. др Марко Димитријевић,
 • Доц. др Марија Драгићевић,
 • Асс. Бојана Арсенијевић,
 • Асс. Сара Митић,
 • Никола Манојловић, студент, бр. инд. 046/20,
 • Марија Чукаловић
 


Одлука о избору предеседника и заменика председника Одбора за квалитет