Стручни органи

Стручни органи Факултета су: Наставно-научно веће, Изборно веће Факултета, Научно веће Центра за правна и друштвена истраживања, Одбор за перманентно образовање, Комисија за докторске и мастер студије, Већа катедара Факултета, и други стручни органи одређени овим Статутом.

Факултет може да има и помоћна стручна и саветодавна тела.
Мандат Научног већа Центра за правна истраживања, Одбора за перманентно образовање и Комисијe за докторске и мастер студије траје три године.

Наставно-научно веће је највиши стручни орган Факултета и њега чине наставници који су у радном односу са пуним радним временом на Факултету.
Седницама Наставно-научног већа могу присуствовати сарадници Факултета.
При расправљању, односно одлучивању о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, измену студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивање броја ЕСПБ бодова, у раду Наставно-научног већа учествује студент продекан, као и представници студената које бира Студентски парламент Факултета, и то тако да њихов број представља 20% од укупног броја чланова Наставно-научног већа, од чега студенти основних студија чине 10%, а студенти осталих врста и степена студија преосталих 10% чланова.
Приликом утврђивања процентуалне заступљености студената из претходног става, води се рачуна о томе да бројчана заступљеност студената са одређене године студија одговара броју уписаних студената на тој години, односно степена студија. Мандат представника студената из става 1. овог члана траје годину дана, а престаје и престанком статуса студента на студијском програму који се остварује на Факултету.
Наставно-научно веће Факултета:
- утврђује предлог Статута Факултета;
- утврђује предлог свих студијских програма које остварује Факултет;
- утврђује листу предложених кандидата за декана; бира кандидата за декана Факултета;
- утврђује предлог Финансијског плана, Извештаја о пословању и Годишњег обрачуна Факултета;
- утврђује предлог плана коришћења средстава за инвестиције;
- утврђује предлог одлуке о висини школарине; утврђује предлог ужих научних области које се изучавају на Факултету;
- утврђује предлог тема за израду докторских дисертација, по прибављеном мишљењу Већа Катедре одговарајуће научне области;
- одобрава јавну одбрану докторских дисертација, по прибављеном мишљењу Већа Катедре одговарајуће научне области;
- доноси опште акте и утврђује правила организације и реализације свих студијских програма које остварује Факултет;
- доноси одлуку о распоређивању наставника и сарадника за извођење наставе и испита за сваку школску годину;
- доноси одлуку о литератури за савлађивање наставних садржаја и припремање испита;
- подстиче развој делатности Факултета и награђује најбоље студенте;
- доноси програм научноистраживачког рада и разматра извештаје о њиховом остваривању;
- даје мишљење Универзитету о броју студената за упис у прву годину свих врста и нивоа студија;
- обавља друге послове утврђене законом, Статутом и другим опшим актима Факултета.
Наставно-научно веће Факултета пуноважно расправља и одлучује ако седници присуствује већина чланова, а одлуке доноси већином гласова укупног броја чланова. Наставно-научно веће доноси Пословник о свом раду.

Изборно веће Факултета чине наставници који су у радном односу са пуним радним временом на Факултету. Изборно веће приликом предлагања учесника конкурса за избор у наставна звања чине наставници у истом и вишем звању од звања у које се учесник конкурса бира.
Изборно веће Факултета: утврђује предлог комисије за писање извештаја о кандидатима за избор у звање наставника и утврђује предлог за избор у звање наставника; образује комисију за писање извештаја о кандидатима за избор у звање сарадника, и врши избор у звање сарадника.
Декан сазива седнице Изборног већа и председава тим седницама. Изборно веће одлучује већином гласова свих чланова Већа. На рад Изборног већа сходно се примењују одредбе Пословника о раду Наставно-научног већа.


Научно веће Центра за правна и друштвена истраживања чини по један представник сваке катедре из реда наставника Факултета. Продекан за научноистраживачки рад и материјално-финансијско пословање, Управник центра за правна и друштвена истраживања и Научни секретар Центра су по службеној дужности чланови Научног већа Центра. Чланове Научног већа, на предлог катедре, именује декан на период од 3 (три) године. Председника и заменика председника Научног већа бира Веће, већином гласова од укупног броја чланова.
Научно веће Центра: доноси план и програм научног и наставног рада Центра; предлаже надлежним органима учешће Факултета на конкурсима за финансирање научних, наставних и истраживачких делатности; доноси одлуке о учешћу на конкурсима за финансирање научних, наставних и истраживачких делатности; доноси програм и план усавршавања научног подмлатка; оцењује резултате научноистраживачког рада; сарађује са другим домаћим, страним и међународним институцијама; усваја извештај о раду Центра и подноси га Наставно-научном већу, најмање једном годишње и обавља друге послове предвиђене Статутом, и поверене послове од других органа Факултета.


Одбор за перманентно образовање чине 5 (пет) наставника. Председника, заменика председника и чланове Одбора именује декан Факултета на период од 3 (три) године.
Одбор за перманентно образовање: доноси план и програм рада Одбора; разматра и усваја програме стручног образовања, усавршавања и обуке; организује едукационе тимове за реализацију усвојених програма стручног образовања, усавршавања и обуке, које могу чинити, поред наставника Факултета, наставници са других факултета у земљи и иностранству, као и правни и други стручњаци као спољни сарадници; разматра програмске и финансијске извештаје о реализацији програма стручног образовања, усавршавања и обуке; прати и оцењује квалитет рада наставника у реализацији програма стручног образовања, усавршавања и обуке и предлаже мере за унапређење квалитета рада; успоставља сарадњу са другим високошколским установама и појединцима у циљу припремања и реализације заједничких програма стручног образовања, усавршавања и обуке и усваја извештај о раду Центра и подноси га Наставно-научном већу најмање једном годишње.


Комисија за докторске и мастер студије је стручни орган Факултета који одлучује о стручним питањима везаним за докторске и мастер академске студије права које се реализују на Факултету.
Комисију за докторске и мастер студије чини по један представник сваке катедре, које предлажу већа катедара.
Продекан за наставу је члан Комисије по функцији.
Чланове Већа именује декан на период од 3 (три) године.
Управник докторских и мастер студија је по функцији председник Комисије за докторске и мастер студије.
Председник Комисије за докторске и мастер студије сазива и руководи њеним седницама.
Управника докторских и мастер студија именује декан Факултета из реда професора.
Комисија за докторске и мастер студије:
- припрема нацрт програма мастер и докторских академских студија права, и предлаже његове измене;
- спроводи поступак рангирања кандидата за упис на мастер и докторске академске студије права;
- одобрава израду мастер рада и одређује ментора;
- предлаже Наставно-научном већу доношење одлуке о подударности и комплементарности студијских програма других високошколских установа са студијским програмом основних (академских) студија права, односно ранијим четворогодишњим студијама права, као и мастер академским студијама права на Факултету;
- доноси упутство за израду и одбрану мастер рада;
- по потреби, даје мишљење о испуњености услова за прелазак студента са једног мастер академског студијског програма на други мастер академски студијски програм или са мастер академског студијског програма другог факултета;
- по потреби даје мишљење о одобравању поновног стицања статуса студента мастер и докторских академских студија лицу које је поднело такав захтев;
- предлаже Комисију пред којом се полаже претходни допунски испит, као услов за упис на докторске академске студије права;
- одређује комисију за одбрану пројекта докторске дисертације;
- одобрава прелазак са једног на други модул (групу, смер) докторских академских студија права;
- предлаже продужење рока за завршетак студија студенту докторских академских студија права;
- по потреби, даје мишљење о испуњености услова за прелазак студента са докторских академских студија другог факултета на докторске академске студије права на Правном факултету у Нишу;
- врши и друге послове одређене општим актима Факултета.


Већа катедара чине сви наставници који обављају образовно-научни рад из наставних предмета за које је катедра основана.
Шеф катедре сазива и председава седницама Већа катедре.
Веће катедре:
- разматра и одлучује о обављању наставног, научног и истраживачког рада из области катедре;
- организује и анализира извођење предавања, вежби, односно консултација, семинара и других облика рада за остваривање студијских програма;
- организује предавања и друге облике рада за остваривање програма других облика студија;
- обавља послове који се тичу докторских дисертација у оквиру надлежности утврђене Законом и Статутом;
- предлаже програме свих нивоа студија, студија за иновацију знања и стручног оспособљавања;
- предлаже литературу за савлађивање наставних садржаја и припремање испита;
- прати наставни и научни рад својих чланова и изјашњава се о њиховом раду и условима за напредовање;
- даје мишљење о радном ангажовању чланова катедре ван Факултета;
- доноси одлуку о усвајању извештаја и одобравању одбране мастер рада, односно о неусвајању извештаја о урађеном мастер раду;
- даје мишљење на предлог тема за израду докторске дисертације;
- даје мишљење о одобравању јавне одбране докторске дисертације;
- предлаже покретање поступка за избор наставника и сарадника;
- предлаже чланове комисије за писање извештаја за избор наставника и сарадника;
- разматра приговоре на извештаје за избор наставника и сарадника;
- организује међукатедарске састанке и сарађује са сродним катедрама других правних факултета у земљи;
- организује научне и стручне састанке;
- организује различите облике деловања намењених научном усавршавању наставника, сарадника и студената и популаризацији науке (семинари, трибине, клубови и др);
- предлаже сарадњу са истакнутим научницима и стручњацима;
- усваја и подноси годишњи извештај о раду катедре Наставно-научном већу и обавља и друге послове предвиђене Статутом.


Помоћна стручна и саветодавна тела
Савет, Наставно-научно веће и декан Факултета могу да образују сталне и привремене комисије за поједина питања као своја стручна и саветодавна тела. Састав, организација и начин рада комисија из претходног става уређују се општим актом који доноси одговарајући орган Факултета.