Студије

Правни факултет Универзитета у Нишу реализује пет студијских програма из области права који су у целини усклађени са Болоњском декларацијом:

  • Студијски програм основних струковних студија, у трајању од 3 године (180 ЕСПБ);  
  • Студијски програм специјалистичких струковних студија, у трајању од 1 године (60 ЕСПБ);
  • Студијски програм основних академских студија, у трајању од 4 године (240 ЕСПБ);
  • Студијски програм дипломских академских студија, у трајању од 1 године (60 ЕСПБ); и
  • Студијски програм докторских студија, у трајању од 3 године (180 ЕСПБ). 

Садржина студијских програма је у складу са релеватним одредбама Закона о високом образовању и Статута Факултета (чл. 17). Структура и основни елементи студијских програма у складу су са Стандардима за акредитацију студијских програма првог и другог нивоа високог образовања, које је донео Национални савет за високо образовање.Студијски програми су пројектовани уз пуно поштовање стандарда Националног савета за високо образовање и резултат су критичког преиспитивања постојећих студијских програма, које је извршено уз пуно уважавање ставова, мишљења и предлога стручне правничке јавности. У току израде студијских програма, Факултет је имао у виду и заључке Конференције правних факултета у Србији, одржане у Београду 19.10.2005. Ови закључци необавезујућег карактера базирани су на принципима новог Закона о високом образовању Републике Србије и ставовима усвојеним на састанку Европских правних факултета у Љубљани (29. септембар - 1. октобар 2005. године), а усмерени ка унапређењу квалитета и конкурентности правничког образовања и унапређења мисије академске заједнице дипломираних правника у развоју друштва.