Студенти

Студентски парламент је орган високошколске установе и високошколске јединице која има орган управљања и уписане студенте.

Начин избора и број чланова студентског парламента утврђује се општим актом високошколске установе.  

Право да бирају и да буду бирани за члана студентског парламента имају сви студенти високошколске установе, односно високошколске јединице, уписани на студије у школској години у којој се бира студентски парламент.  

Мандат чланова студентског парламента траје годину дана.  

Избор чланова студентског парламента одржава се сваке године у априлу, тајним и непосредним гласањем.  

У циљу остваривања права и заштите интереса студената, студентски парламент бира и разрешава представнике студената у органима високошколске установе, односно високошколске јединице, као и у органима других установа у којима су заступљени представници студената, у складу са статутом установе. 

Прва конститутивна седница Студентског парламента Правног факултета у Нишу одржана је 15.04.2010. године. До сада је одржано девет избора за представнике Студентског парламента. 

Председник СП-а је Илија Гавриловић.

Студентски парламент има 25 чланова и њега формирају три организације: Савез студената Правног факултета и Унија студената Правног факултета уз подршку групе студената "САП".

Mail студентског парламента је: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 IX КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА - 16.05.2013.

АКТИВНОСТИ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА:

 • Врши верификацију мандата студената изабраних на изборима;
 • Бира и разрешава председника и потпредседника парламента;
 • Бира и разрешава студента продекана;
 • Бира и разрешава представнике СП-а у органима факултета и универзитета;
 • Доноси месечни и годишњи буџет и план активности СП-а;
 • Разматра питања у вези са обезбеђењем  и оценом квалитета наставе, реформом студентских програма, анализом ефикасности студирања, унапрећење мобилности студената, подстицање научно-истраживачког рада студената, заштитом права студената и унапређењем студентског стандарда;
 • Оснива радна тела која се баве појединим пословима из надлежности СП-а и усваја њихове извештаје;
 • Контролише рад организација које су у његовом саставу;
 • Координира активностима студентских организација. Свака активност мора бити одобрена односно прихваћена на студентском парламенту;
 • Давање оцене о педагошком раду професора Правног факултета за избор у више звање;
 • Разматра и одобрава захтеве студената или групе студената за спровођење активности за шију је реализацију потребна подршка СП-а, у складу са циљевима СП-а;
 • Распоређује одобрена финансијска средства за реализацију активности студената или групе студенатаа који су дужни да након спровођења активности поднесу на увид, ради усвајања, Парламенту финансијски извештај;
 • Организује и подржава студентске стручне и научне размене као и све друге видове тудентске сарадње са другим факултетима и Универзитетима;
 • Обавља друге задатке и активности одређене законом, актима СП-а;