Комисија за праћење и унапређивање студирања

Комисија за праћење и унапређивање студирања је стална комисија Одбора за обезбеђење квалитета, која има укупно пет (5) чланова, и то:
− продекана за наставу, као председника,
− два члана из реда наставника,
− једног члана из реда сарадника, и
− једног члана из реда студената.

Чланове Комисије из реда наставника и сарадника именује декан, на предлог Одбора.
Члана Комисије из реда студената именује декан, на предлог Студентског парламента.
Мандат чланова Комисије траје три године, изузев мандата члана из реда студената, који траје једну годину.
Нико не може бити именован за члана Комисије више од два пута узастопно.
Начин рада и одлучивања Комисије за праћење и унапређивање студирања ближе се уређују Пословником о раду Комисије за праћење и унапређивање студирања, који доноси декан Факултета, на предлог Одбора.

Комисија за праћење и унапређивање студирања:

 1. прати остваривање студијских програма и планова рада,
 2. прати остваривање стандарда квалитета наставе,
 3. организује спровођење поступка анкетирања студената,
 4. предлаже мере за унапређивање квалитета студијских програма, планова рада инаставног процеса,
 5. разматра извештаје о одржаној настави у семестру,
 6. разматра начин вредновања рада студената у испуњавању предиспитних обавеза и начин оцењивања студената на испитима,
 7. разматра успех студената на завршним испитима,
 8. разматра резултате анкета о квалитету наставе и оцењивања, које се спроводе међу студентима и наставницима и сарадницима,
 9. развија и унапређује методологију праћења и оцењивања квалитета наставе одстране студената,
 10. предлаже мере за унапређивање начина оцењивања квалитета наставног процеса и спровођења планова рада на предметима од стране студената,наставника и сарадника,
 11. предлаже предузимање корективних мера према наставницима и сарадницима чији је наставни рад био испод стандардног квалитета,
 12. предлаже и организује спровођење одговарајућих програма едукације за унапређивање педагошких способности наставника и сарадника,
 13. прати реализацију студијских програма и даје смернице за њихову ревизију у циљу осавремењавања садржаја и обезбеђивања њихове упоредивости састудијским програмима одговарајућих домаћих и страних високошколских установа,
 14. испитује циљеве студијских програма и њихову усклађеност са основним задацима и циљевима Факултета,
 15. испитује структуру и садржај студијских програма у погледу односа опште-академских, научно-стручних и стручно-апликативних дисциплина,
 16. испитује радно оптерећење студената и предлаже одговарајуће измене,
 17. испитује исходе учења и обуке, стручност и компетенције студената након окончања студија и могућности њиховог запошљавања и даљег школовања,
 18. утврђује методологију прибављања повратних информације од послодаваца, представника Националне службе за запошљавање и других одговарајућихорганизација о квалитету студијских програма и студената,
 19. утврђује методологију за учешће студената у оцењивању и обезбеђењу квалитета студијских програма,
 20. подноси полугодишњи извештај о раду после окончања јесењег семестра, и годишњи извештај, од 1. до 15 новембра текуће године Одбору за квалитет.

Чланови Комисије за праћење и унапређивање студирања:

 • Проф. др Дејан Вучетић, председник,
 • Проф. др Милош Прица,
 • Доц. др Урош Здравковић,
 • Катарина Милошевић, сарадник у настави,
 • Сташа Вукићевић, студент, бр. индекса 032/20.