Норматива

Организација и делатност Факултета је регулисанa великим бројем прописа. Најважнији међу њима је Закон о високом образовању, усвојен 2005. године (Службени гласник РС", број 76/2005). Поред тога, значајна је и регулатива коју је усвојио Универзитет у Нишу, а највећи број правних акaта донет је од стране Правног факултета у Нишу којима се регулишу бројна питања од значаја за организацију и функционисање Факултета.

Целокупна интерна норматива Факултета у потпуности је усклађена са Законом о високом образовању и Правилником о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа („Службени гласник РС“ број 106/2006).