Студент продекан

Студент продекан је представник студената предвиђен статутом Факултета. Учествује у раду деканског колегијума, Савета и Наставно научног већа када се разматрају питања од студентског интереса.

Студент продекан представља студенте и заступа њихова мишљења, предлоге и захтеве пред свим органима Факултета који се односе на подизање квалитета образовног процеса и на приговоре на организацију и начин организовања наставе. Студент продекан координира тимовима које оформи студентски парламент, координира радом студентских организација, предлаже мере за унапређивање наставе.Студент продекан преноси и објашњава студентима ставове органа Факултета а који су од значаја за студенте.

Савет Факултета, на предлог Студентског парламента, бира и разрешава студента-продекана, на период од једне године.

Студент продекан се бира из редова свих студената факултета. Студент продекан дужан је да Студентски парламент на свакој седници извештава о питањима из његове надлежности.