Катедра за правноекономске науке

Катедра за правноекономске науке
Проф. др Љубица Николић, шеф Катедре Редовни професор
Проф. др Срђан Голубовић Редовни професор
Проф. др Марина Димитријевић Редовни професор
Проф. др Александар Мојашевић, заменик шефа Катедре Редовни професор
Проф. др Марко Димитријевић, секретар Катедре Ванредни професор
Катарина Милошевић Асистент