О Факултету

АКРЕДИТАЦИЈА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА

ДОЗВОЛА ЗА РАД ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА - 2022.

ДОЗВОЛА ЗА РАД ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА - 2021.

ДОЗВОЛА ЗА РАД ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА - 2020.

ДОЗВОЛА ЗА РАД ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА - 2015.

ДОЗВОЛА ЗА РАД ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА - 2009.

ДОЗВОЛА ЗА РАД ВИСОКОШКОЛСКЕ ЈЕДИНИЦЕ У МЕДВЕЂИ

Правни факултет у Нишу је високошколска образовно-научна установа са својством правног лица, у саставу Универзитета у Нишу, са правима и обавезама које му припадају на основу Закона и Статута.

Факултет је матичан за следеће уже научне области: правно-теоријска; јавно-правна; кривично-правна; грађанско-правна; трговинско-правна; међународно-правна; правно-историјска; правно-политичка; правно-социолошка и правно-економска. Факултет организује и остварује основне и дипломске академске студије, докторске студије и струковне студије.

На Факултету се организује научноистраживачки рад у областима правних и других друштвено-хуманистичких наука. Факултет остварује облике студија за иновацију знања, стручног образовања и усавршавања у области правних и других друштвено-хуманистичких наука и организује полагање стручних испита. Факултет, самостално или у сарадњи са другим организацијама, обавља основна, примењена и развојна истраживања у циљу развоја образовне делатности и публикује резултате научног рада.

Факултет сарађује са 18 образовних установа у земљи и иностранству и са 21 правосудном и другим инстутуцијама, са којима има склопљене уговоре о сарадњи. 

На Факултету је стално запослено 55 наставника и сарадника, а три наставника су уговором ангажована за извођење наставе из страних језика (немачки, француски и руски).
 

МИСИЈА:

Мисија Правног факултета у Нишу је да, као референтна образовно-научна установа у региону, организује, спроводи и перманетно унапређује све видове и нивое високошколског образовања правника, научно-истраживачки и стручни рад у областима правних и других друштвено-хуманистичких наука, у складу са највишим стандардима квалитета, дајући тиме допринос развоју правног система, правне науке и правне струке и просперитету друштвене заједнице.

ВИЗИЈА:

Визија Правног факултета у Нишу огледа се у достизању максималног нивоа квалитета студијских програма, наставног процеса, научно-истраживачког и стручног рада, кроз перманентно унапређивање целокупне делатности и развијање културе квалитета, што ће омогућити да Факултет постане препознатљива, модерна и атрактивна високошколска институција у региону, упоредива са институцијама сличног профила и капацитета, која ужива поверење студената, послодаваца, оснивача и друштва у целини.